Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura usług płatniczych

OPIS

Dla kogo?

Ubezpieczenie OC biur usług płatniczych jest przeznaczone dla firm świadczących usługi płatnicze. Od 24 kwietnia 2012 r. każde Biuro Usług Płatniczych, aby zostać wpisanym do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego i prawnie funkcjonować, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

Zalety ubezpieczenia:

 • Atrakcyjna cena – już od 230 zł!
 • Jako jedyni na rynku wysyłamy polisy do KNF
  Polisa drukowana w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazywany jest do KNF, druga z pieczątką wpływu z biura podawczego KNF wysyłana jest pocztą do klienta jako dowód potwierdzający spełnienie obowiązku ustawowego. Czytaj więcej
 • Masz wybór
  Dwóch ubezpieczycieli  – AXA lub Concordia.
 • Spełnia wymogi KNF
 • Ochrona pracowników
  Obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego.
 • Gwarancja wypłaty odszkodowania
  Istnieje możliwość wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu tzn. wykluczenie ewentualnych roszczeń ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku jego rażącego niedbalstwa Dowiedz się więcej o regresie>
 • Minimum formalności
  Ubezpieczenie jest najprostszym produktem na rynku. Jedyny dokument wymagany do zawarcia polisy to wniosek ubezpieczeniowy. Nie wymagamy weksli i dokumentacji finansowej, jak ma to miejsce w przypadku gwarancji.
 • Zapłacisz w ratach
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach.

 

KALKULACJA AXA

OBLICZ SKŁADKĘ

KALKULACJA CONCORDIA

OBLICZ SKŁADKĘ

 

UWAGA: Przypominamy, że ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód związanych z kradzieżą gotówki i innymi stratami majątkowymi biur. Aby rozszerzyć ochronę również o te szkody konieczne jest dokupienie ubezpieczenia majątkowego. Można je kupić także w pakiecie z obowiązkowym OCWięcej >

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca odpowie na wszystkie i pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę, wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po przyjęciu i sprawdzeniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 88 2490 0005 0000 4600 8000 4248

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez Ubezpieczonego. Ubezpieczenie zawierane jest na rok.

ZAKRES

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeni jest przeznaczone dla osób świadczących usługi płatnicze, tj. czynności polegające na prowadzeniu rachunku płatniczego, w tym przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki, dokonywaniu transakcji płatniczych, tj. przelewów, zleceń stałych, poleceń zapłaty; prowadzeniu rozliczeń operacji instrumentami płatniczymi, wykonywaniu transakcji płatniczych.

Zakres (zgodnie z ustawą o usługach płatniczych) ubezpieczenia obowiązkowego OC Biura Płatniczego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 873).

Ochrona obejmuje:

 • odpowiedzialność biura za szkodę powstałą w związku z niemożnością wykonania usług;
 • ochronę wsteczną, obejmuje wszystkie szkody zgłoszone w okresie obowiązywania polisy niezależnie od tego kiedy powstały;
 • szkody wyrządzone przez biuro jak i jego pracowników i osoby kierujące;
 • szkodę wyrządzoną umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • zwrot wpłat wniesionych przez użytkowników w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec klienta.

WSKAZÓWKI

Polisa jednym z najważniejszych wymogów

Działalność w charakterze biura usług płatniczych jest działalnością regulowaną, według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to tyle, że jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa – w tym wypadku właśnie w ustawie o usługach płatniczych.

Zabezpieczenie klientów BUP

Osoba rozważająca założenie biura usług płatniczych powinna spełnić szereg wymogów zdefiniowanych przez przepisy, na straży których stoi Komisja Nadzoru Finansowego. Jednym z najważniejszych obowiązków związanym z rozpoczęciem działalności jest zobowiązanie do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od klientów – mówi o tym art. 125 ustawy o usługach płatniczych.

Obowiązek ten może zostać zrealizowany na kilka sposobów, gdyż ustawodawca nie narzuca jednej drogi realizacji tego zobowiązania – możliwe jest zawarcie:

 • umowę gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej z:
  • bankiem krajowym,
  • instytucją kredytową,
  • oddziałem banku zagranicznego
  • zakładem ubezpieczeń, które nie należą do tej samej grupy co dane biuro usług płatniczych,
 • umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura usług płatniczych na okres nie krótszy niż rok

Zasadność polisy OC biura płatniczego

Celem tego rodzaju ubezpieczeń lub gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych jest zabezpieczenie interesu klientów, czyli gwarancja zwrotu przez gwaranta bądź zakład ubezpieczeń środków przekazanych przez klientów w wypadku niewykonania bądź niewłaściwego wykonania transakcji płatniczej.

Wysokość takiego zabezpieczenia, niezależnie od wybranej formy, zależna jest od wartości transakcji płatniczych wykonywanych przez dane biuro płatnicze i regulowana jest rozporządzeniami Ministra Finansów:

 • w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych,
 • w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji.

Gwarancje czy polisa OC BUP?

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie dopuszcza dwie formy ubezpieczenia działalności BUP warto zastanowić się nad wyborem formy zabezpieczenia. Więcej na ten temat TUTAJ >>

Zaletą ubezpieczenia OC biura usług płatniczych jest redukcja formalności do minimum. Ubezpieczyciel nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń w postaci deklaracji, weksli czy dobrowolnego poddania się egzekucji. Zawierając ubezpieczenie OC nie ma także potrzeby wysyłania dokumentów rejestrowych, zaświadczeń czy referencji od partnerów biznesowych, dzięki czemu obowiązek ustawowy można spełnić, wypełniając wniosek online w kilka minut.

Wpływ na wysokość składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura usług płatniczych ma kilka czynników:

 • wysokość obrotów za rok ubiegły (wyrażona w złotówkach, gdyż nasz kalkulator online przelicza kwotę transakcji na euro, by wyeliminować pomyłki wynikające ze średniego kursu NBP);
 • dodatkową zniżką premiujemy biura płatnicze korzystające z systemów transakcyjnych naszych partnerów;
 • kontynuacja ubezpieczenia – każdy z ubezpieczycieli (AXA i Concordia) oferuje klientom, którzy zachowują ciągłość ubezpieczenia 10% zniżkę;

7 dni na przekazanie polisy do KNF

Biura płatnicze mają obowiązek złożyć w KNF dokument potwierdzający zawarcie pierwszą polisę OC BUP lub umowę gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy.

Dodatkowo, corocznie BUP zobowiązane są składać dokumenty potwierdzające zawarcie kolejnego ubezpieczenia OC lub umowy gwarancji przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej w ciągu 7 dni od jej zawarcia.

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, biuro płatnicze może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa o usługach płatniczych przyznaje zdolność prawną. Należy przez to rozumieć, iż działalność gospodarcza w formie biura płatniczego może być prowadzona zarówno przez osobę fizyczną, jak i spółki osobowe lub spółki handlowe.

 

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC Biur Usług Płatniczych

Informacje o OC Biur Usług Płatniczych 

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Adam Kaszubski
Kom: 502 913 569
Tel: 22 100 26 07